Meet Our Team

Advancing the frontiers of artificial sensory systems

Current Members

Benjamin C.K. Tee, Ph.D

Benjamin C.K. Tee, Ph.D

Principal Investigator

Wang Wei Lee, Ph.D

Wang Wei Lee, Ph.D

Postdoctoral Scholar

Yu Jun Tan

Yu Jun Tan

Research Officer

Haicheng Yao

Haicheng Yao

PhD Student

Hong Chen, Guo

Hong Chen, Guo

PhD Student

Yue, Zhao

Yue, Zhao

PhD Student

Si Li

Si Li

Postgraduate Intern

Melissa Tan

Melissa Tan

Undergraduate Intern

Undergraduates

Zhang Lu

Final Year Project (ECE)

Samuel Lee

Final Year Project (MSE)

Laurel Lim

Final Year Project (ECE)

Xuan Lin Eu

Final Year Project (MSE)

Maxwell Mario

Final Year Project (MSE)

Alumni

Jiake Wu

Jiake Wu

PhD student, Exchange (ZJU)